פיקוח עליון באתר בנייה

מהו פיקוח עליון ? מי אמור לערוך את הפיקוח ? בית משפחת כהן - מבואת כניסה
מהי הגדרת החוק לגבי פיקוח עליון ?
האם ישנם השלבים קבועים בהם מחויב האדריכל לערוך פיקוח עליון באתר הבנייה ?

בהיותי אדריכלית שאכפת לה מהלקוחות, והתוצר הסופי אותו תכננתי, קשה לי להשאיר את ביצוע העבודות השונות באתר הבנייה ללא ביקורת, אך מצד שני אני מוצאת את עצמי, לא פעם, לא מגיעה במועדים שנקבעים לפיקוח הבנייה. וזאת בגלל חוסר תאום או שימת לב של הלקוחות למועדים עצמם, או של מפקחי הבנייה ומנהלי הפרויקט.

כך, שאני מוצאת את עצמי לא פעם ולא פעמיים, מול אתרי בנייה של בתים, שיפוצים, הרחבות, כאשר הפיקוח כבר חסר משמעות, ולכן חשוב לי לתת מספר ההבהרות בנושא זה.

תכנון שיפוץ בית משפחת אלקיים

לשון החוק בנושא פיקוח עליון, מתוך תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ”ב-1992:

1. הגדרות
“פיקוח עליון ” – פיקוח על בניית מבנה או חלקים ממנו כמפורט בתקנות אלה;
“עורך בקשה”, “מתכנן שלד הבניין”, “אחראי לביקורת”, “אחראי לביצוע השלד”, “מנהל עבודה”, ו”תכנית קונסטרוקציה” – כמשמעותם בתקנות התכנון;
“מעבדה מאושרת” – כמשמעותה בסעיף 12(א) לחוק התקנים, בתשי”ג-1953;
“תקנות התכנון” – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), בתש”ל-1970;
“מורשה להיתר” – כמשמעותו בסימן ב’ של פרק ה’3 לחוק;
“קבלן ראשי” – מי שנתמנה כקבלן אחראי לעניין היתר הבניה כמפורט בתקנות התכנון.

2. חובת קיום פיקוח עליון
(א) מורשה להיתר, מתכנן שלד הבניין או מומחה לדבר בתחום שהוא תכנן, חייבים בקיום פיקוח עליון , כל אחד בתחומו, לפי סעיף 158כז לחוק, וכן חייבים בפיקוח עליון כל אחד מהמנויים לעיל ועורכי בקשה להיתר, לגבי הבניה כפי שפורטה במסמכי הבקשה להיתר, אף אם היתר לבניה ניתן שלא לפי פרק ה’3 לחוק.
(ב) אין בחובת קיום פיקוח עליון לפי תקנות אלה כדי לגרוע מחובת הביקורת על הבניה בידי האחראים לה לפי תקנות התכנון.

3. משך הפיקוח העליון תוכנית ריהוט
משך הפיקוח העליון יהיה מתחילת ביצוע עבודות הבניה ועד להשלמתן והוצאת תעודת גמר למבנה; לעניין זה, “תחילת ביצוע עבודות הבניה” – סימון המתווה באתר הבניה או נטילת דגימות קרקע מאתר הבניה או ביצוע עבודות עפר, לפי המוקדם.

4. פירוט הפיקוח העליון (תיקון התשנ”ח)
הפיקוח העליון יכלול פעולות אלה: –
(1) בקרה להבטחת התאמת ביצוע הבניה באתר למסמכי ההיתר על נספחיו, ובכללה התאמה לתכניות הקונסטרוקציה ולתכנית הסידורים הסניטרים;
(2) הדרכה ומתן הנחיות לאחראי על הביקורת בתחום שעליו הוא אחראי, לאחראי לביצוע השלד, לקבלן הראשי, למנהל העבודה או למנהלי העבודה בכל הנוגע לאמור בפסקה (1);
(3) מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרת הנדרשות לפי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו;
(4) אישור גמר חלקי או מלא של עבודות הבניה לצורך בקשה לחיבור לרשתות החשמל, המים והטלפון ולצורך הוצאת תעודת גמר; האמור בפסקה זו יחול לגבי עורך בקשה ראשי ומתכנן שלד הבניין, ואולם רשאי עורך הבקשה הראשי להתנות מתן אישורו בחתימת עורכי בקשה אחרים לגבי ביצוע הפיקוח העליון, כל אחד בתחומו.

5. פיקוח עליון על שלד הבניין תפסנות ופיגומים
הפיקוח העליון על בניית שלד הבניין יכלול פעולות אלה:
(1) הפעולות המפורטות בתקנה 4 ככל שהן נוגעות לבניית שלד הבניין;
(2) בקורת של אופן ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד המבנה בכל קומה מקומותיו, לרבות הרכבתם ומתן אישור ליציקת התקרות או הרכבתן בכל קומה בנפרד; לעניין זה, “אלמנט ראשי” – כפי שהוגדר בידי מתכנן שלד הבניין בתכנית הקונסטרוקציה;
(3) עדכון תכנית הקונסטרוקציה והחישובים הסטטיים, במידת הצורך, על פי שינויים, במידה שישנם, בזמן ביצוע בניית השלד בהתאם לאמור בתקנות התכנון;
(4) מעקב אחר בדיקות חוזק חומרים, הנדרשות על פי כל דין שיועברו אליו בידי הקבלן הראשי או בהוראתו ומתן הנחיות למפורטים בתקנה 4(2), במידת הצורך, בקשר לכך.

6. אופן ביצוע הפיקוח העליון (תיקון התשנ”ח) מפגש שלד פלדה דקה וקירות בטון
הפיקוח העליון יבוצע באופן הבא:
(1) ייערכו ביקורים באתר הבניה של המבנה או של חלקים ממנו, בידי מבצעי הפיקוח העליון או בידי עובד מטעמם כאמור בפסקה
(2) הביקורים כאמור ייערכו במספר ובמועדים הדרושים כדי לקיים את הפעולות הנדרשות לפי תקנות 4 ו-5, אולם לגבי עורך בקשה ראשי לא יפחת מספרם מהביקורים ומהשלבים שבהם הם נערכים בידי האחראי לביקורת לפי תקנות התכנון;
(3) מבצע הפיקוח העליון רשאי לייפות את כוחו של עובד מטעמו לערוך את הביקורים כאמור בתקנות אלה, ובלבד שהעובד הוא בעל הכישורים הנדרשים לפי כל דין לתחום העבודה שלגביו הוא עורך את הביקורים במקומו שלמבצע הפיקוח העליון;
(4) ההנחיות במסגרת הפיקוח העליון הנמסרות למי מהאמורים בתקנה 4(2), יירשמו ביומן העבודה שמנהל הקבלן הראשי, וייחתמו בידי מבצע הפיקוח העליון או מיופה כוחו; העתק מיומן העבודה, הכולל את ההנחיות כאמור, יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון למשך עשרשנים לפחות; לא נוהל יומן עבודה, יימסרו כל ההנחיות, בכתב, לקבלן הראשי והעתק מהן יועבר למהנדס הועדה המקומית וכן יישמר במשרדי מבצע הפיקוח העליון;
(5) מבצע הפיקוח העליון ידווח לוועדה המקומית כאמור בסעיפים 1.22 ו-5.04 בתוספת השנייה לתקנות התכנון.

7. חובותיו של הקבלן הראשי בקשר לפיקוח העליון
הקבלן הראשי יודיע למי שעורכים את הפיקוח העליון לפי תקנות אלה ולפי מסמכי הבקשה להיתר, על תחילת ביצוע עבודות הבניה, וכן יודיע למתכנן שלד הבניין על מועדי ביצוע האלמנטים הראשיים של שלד הבניין.
עד כאן לשון החוק. 

מבט מקומת הקרקע

ניתן לראות כי הגדרת היקף הפיקוח העליון היא בעצם מבחן התוצאה, ורק הוא יבהיר האם הפיקוח העליון היה ראוי ומותאם לדרישות. משמעות הפיקוח הנו קיום דרישות התקנים, ובראש ובראשונה התאמת עבודת הבנייה לתוכניות שבהיתר.
בין שלבי הפיקוח והבדיקות, חובה לבצע סדרת בדיקות על ידי מעבדה מאושרת להבטחת מילוי הוראות התקנים, התאמה לכל דרישות התקנות. דרישה נחוצה לקבלת אישור אכלוס – טופס 4, טופס 5. אך מספר הביקורים באתר וזהות המפקחים – נותרים לשיפוט שיקול דעתו של המפקח העליון הנושא בכל מקרה בכל האחריות.
בפועל, באתרי הבנייה, היזם – הלקוח ו/או מפקח הבנייה / מנהל הפרויקט, קובעים אם ומתי יזומנו האדריכלית ומהנדס השלד, לביצוע עבודות פיקוח עליון. דבר זה מוציא את עיקר התוכן מעבודת הפיקוח, והופך אותה לחסרת משמעות.

פיקוח צמוד ע”י מפקח בנייה או מנהל פרויקט באתר הבנייה, הנו פיקוח יותר הדוק, ולעיתים הוא מבוצע על בסיס פיקוח יום-יומי. ביצוע זה נקבע בהסכם העבודה בין היזם למפקח.
אך פיקוח צמוד, מקיף ככל שיהיה, אינו מפחית מאחריות המפקח העליון, אלא מהווה אחריות נוספת לאחריות הפיקוח העליון.
יתרה מזאת, מפקח העבודה בשטח, אינו מחויב להמציא מסמכים לגופי הרישוי השונים, קרי הוועדה לתכנון ובנייה / מחלקת ההנדסה העירונית.

אדריכלית החתומה כעורכת הבקשה להיתר בנייה, ומהנדס שלד המבנה החתום כמתכנן השלד, הם בעלי אחריות כמפקחים פיקוח עליון. זאת קיים ושריר, כל עוד לא הוסרה אחריותם בדרך המותווית בחוק ובתקנות.

יש לכם עוד שאלות בנושא זה או נושאים דומים ? ניתן לפנות אלי אם תלחצו כאן

למאמרים נוספים בנושאים נוספים כנסו כאן

תוכניות חשמל, למה זה נחוץ ?
יועצים שונים – מכוני בדיקה
מהם התשלומים הנלווים בתהליך הבניה ?
יועצים שונים – חשמלאי מוסמך
יועצים שונים – קבלן טיח

אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בטלפון: 050-9847484
או לכתוב אלי ישירות מכאן

wwww.efratmeiri.co.il

    למידע נוסף ופרטים, מלא/י את הפרטים בטופס ואחזור אליך בהקדם

    אהבתם? שתפו!

    תגובות בפייסבוק

    תגובות בפייסבוק

    כתיבת תגובה